Venkovské oblasti a pandemie COVID-19

Využitím telemedicíny ve venkovských oblastech se ve světové vědecké literatuře zabývalo několik autorů. V souvislosti s pandemií COVID-19 je zajímavá například práce kanadských autorů:
Rural Telemedicine Use Before and During the COVID-19 Pandemic: Repeated Cross-sectional Study, která byla publikována začátkem roku 2021 ve vědeckém časopise Journal of Medical Internet Research.
Metodika pro definování venkova byla v této studii jiná od té naší. V Kanadě, Ontariu se používá tzv. Rurality Index for Ontario (RIO). Tento index má maximální hodnotu 100 - nejodlehlejší a nejřídčeji osídlené oblasti. Za venkovskou oblast byla považována lokalita s RIO alespoň 40.
Hlavní sledovanou proměnnou zde byla míra telemedicínských návštěv na 1000 pacientů. Porovnávány byly městské a venkovské oblasti v době před a během pandemie COVID-19:

obrTM

Telemedicína byla před pandemií o trochu více využívána ve venkovských oblastech. Především z důvodu ušetření času a financí potřebných k překonání vzdálenosti při dojíždění za lékařskou péčí z odlehlých oblastí. Během pandemie, kdy pak došlo k hromadnému přechodu na telemedicínu, se projevila digitální propast mezi venkovskými a městskými oblastmi. Použití telemedicíny bylo ve městských oblastech významně vyšší než na venkově (220 oproti 147 telemedicínských návštěv na 1000 pacientů). Dále bylo například zjištěno, že před pandemií využívaly telemedicínu především mladší dospělé osoby (18-49 let), zatímco během pandemie si ji osvojily i osoby starší a více ženy, což ale souvisí s jejich vyšším věkem dožití. Mezi nejčastější chronická onemocnění u pacientů využívajících telemedicínu patřila hypertenze, diabetes a astma.

Hlavní aktéři v ČR

Na řešení národních projektů zabývající se telemedicínou spolupracovalo několik organizací, mezi nimiž byly zastoupeny jak soukromé podniky, tak i vysoké školy, výzkumné isntituce nebo nemocnice.
Následující obrázek ukazuje síť spolupráce organizací na projektech evidovaných v Centrální Evidenci Projektů (CEP):

TB-cep

Následující seznam uvádí příklady některých podniků zabývající se telemedicínou:
Zde je několik výzkumných a příspěvkových organizací zabývající se telemedicínou:

Další relevantní projekty

Souběžně s naším projektem byly z veřejných zdrojů podpořeny i další projekty zabývající se (mimo jiné) i problematikou telemedicíny během pandemie COVID-19.
Jedná se o následující projekty:
  • Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: COVID-19 jako výzva pro rozvoj informačně-komunikačních technologií - Projekt je řešen týmem autorů z 1.LF UK a jeho cílem je zjistit zkušenosti pacientů s poskytováním zdravotní péče praktickými lékaři distanční formou v době COVID-19 se zaměřením na využívání ICT. Dále si řešitelé kladou za cíl zvýšit právní a digitální zdravotní gramotnost pacientů a podpořit rozvoj využívání ICT v primární zdravotní péči poskytované praktickými lékaři i v běžném životě po skončení pandemické situace. Více informací o projektu je ve veřejné databázi CEP.
  • Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence - Projektu se účastní VUT-FEKT a FN Olomouc, která je současně kompetenčním centrem pro oblast telemedicíny. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj inteligentního bezpečnostního zdravotnického systému pro včasné odhalování pacientů COVID-19, kteří se vinou nepřesných testů vyskytnou mezi běžnými pacienty. Předpokládá se využití obrazových dat, rozborů krve a dotazníků. Více informací o projektu je ve veřejné databázi CEP.