Informace o projetku

Teoretická východiska

Úvod

Dramatický vývoj digitálních technologií a jejich pronikání do společnosti – ať již do výzkumu, vývoje a výroby tak i do vzdělávání a osobního života lidí – vedou k otázkám, jak se náš život promění, zda technologie přispějí k řešení globálních problémů a budou eliminovat nebo naopak prohlubovat rozdíly mezi skupinami obyvatel, regiony či městem a venkovem.
Projekt zajímá právě poslední diference.


Konference OECD

Konference OECD v r. 2018 ve Skotském Edinburghu identifikovala 10 klíčových sil, které s velkou pravděpodobností promění podobu venkova a vytvoří nové struktury a vztahy, které pojmenováváme Venkov 3.0. Hybné síly zahrnují: aditivní a distributivní výrobu, decentralizované zdroje energie, autonomní řízení vozidel, používání dronů, internet věcí a cloudové technologie, digitální konektivita, posun hodnotového systému lidí, nové technologie produkce jídla, oblast vzdělávání a zdraví.


Účel projektu

Účelem projektu je prozkoumat, jak se tyto hybné síly a jejich očekávané dopady vztahují k specifikům venkova, jaké příležitosti pro obyvatele venkova mohou přinést stejně jako jaké nové problémy a hrozby z nich vyplývají. Přitom bereme v úvahu připravenost technologií na jedné straně a inovační kapacitu venkovských aktérů na druhé straně, stejně jako institucionální prostředí a jeho připravenost. Následně projekt navrhne, jak potenciál hybných sil zahrnout do rozvojových strategií i praktických opatření politik a to jak na národní tak lokálních úrovních.


Aplikační garanti a poskytovatel

Protože projekt vznikl z iniciativy tří Místních akčních skupin, je pochopitelné, že se výzkum stejně jako doporučení významně zaměřují na roli struktur, jako jsou právě Místní akční skupiny, které sdružují lokální aktéry a vytváří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
Projekt je financován z programu TA ČR ÉTA a podporován Ministerstvem pro místní rozvoj, které zaujímá pozici klíčového aplikačního garanta.


Časový harmonogram aktivit projetku


Řešitelský tým

logoPEF Česká zemědělská univerzita - Provozně ekonomická fakulta

Lukáš Zagata

Česká zemědělská univerzita

Řízení projektu

Jiří Hrabák

Česká zemědělská univerzita

Analytik

Kateřina Boukalová

Česká zemědělská univerzita

Výzkumnice

logoTC Technologické centrum AV ČR

Tomáš Ratinger

Technologické centrum AV ČR

Statistik, ekonometrie

Ondřej Pecha

Technologické centrum AV ČR

Analytik, vývoj webu

Iva Vančurová

Technologické centrum AV ČR

Konzultantka, administrativa

logoUJEP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta

Vladan Hruška

Univerzita J. E. Purkyně

Vedoucí týmu UJEP

Kristýna Rybová

Univerzita J. E. Purkyně

Výzkumnice

Zdeňka Smutná

Univerzita J. E. Purkyně

Doktorandka

logo Venkov 3.0
Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech

© 2019 Technologické centrum AVČR

Výstupy projektu

# Název výstupu/výsledkuDruhKe stažení
1Výzkumná zpráva 1O - Ostatní výsledky
2Výzkumná zpráva 2O - Ostatní výsledky
3Výzkumná zpráva 3O - Ostatní výsledky
4Příspěvek na konferenciD - Stať ve sborníku
5Odborný článek (v recenzním řízení)J – Recenzovaný odborný článek
6Metodika pro využití konceptu Venkov 3.0 v přípravě a realizaci rozvojové strategie venkovských oblastíNmetS – Metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
7Webová platforma pro prezentaci elektronických výsledků projektu Venkov 3.0A - Audiovizuální tvorba
Poznámka: Výstupy # 1-6 jsou plánované.

Vizualizace výsledků


Sítě spoluprací organizací na projektech evidovaných v CEP

health Budoucnost péče o zdraví

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou všechny projekty obsahující klíčový termín "telemedicine" nebo "e-Health".

solar Decentralizované energetické systémy

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou vybrané projekty obsahující klíčový termín "smart grid".

drone Drony

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou vybrané projekty obsahující klíčový termín "bezpilotní" nebo "UAV".

AM Aditivní výroba

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou všechny projekty obsahující klíčový termín "additive manufacturing" nebo "3D tisk" nebo "aditivní výroba".

IOT Cloudové aplikace a internet věcí

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou všechny projekty obsahující klíčový termín "internet of things" nebo "internet věcí".

auto Autonomní vozidla

Síť zobrazuje spolupráci českých organizací na projektech evidovaných v Centrální evidenci projektů. Zahrnuty jsou všechny projekty obsahující klíčový termín "autonomní vozidlo" nebo "autonomní řízení" nebo "samořiditelné" nebo "autonomous vehicle" nebo "autonomous mobility" nebo "autonomous driving".

Vizualizace výsledků


Analýza sociálního diskurzu s využitím Q-metody

Q-metoda Odpovědi respondentů

Jedná se o simulaci fáze sběru dat. Vizualizace zobrazuje odpovědi respondentů rozřazených podle oblastí na 45 výroků, které se týkají devíti driverů. Úkolem respondentů bylo rozřadit očíslované kartičky s výroky na políčka, jejichž hodnotu udává číslo na sloupcem a které vyjadřuje míru souhlasu s daným výrokem na škále -5 = silně nesouhlasím,..., 0 = neutrální,..., +5 = silně souhlasím. Cílem je přimět respondenty využít všechna políčka. Výroky jsou tak porovnávány relativně mezi sebou navzájem bez ohledu na absolutní postoj respondenta k technologiím.

Q-hist Deskriptivní statistiky výroků a histogram

Vizualizace zobrazuje histogramy četností odpovědí respondentů ke všem výrokům. Graf lze modifikovat výběrem hrubých dat nebo adjustovaných hodnot vzhledem k náhodnému rozmístění kartiček s ohledem na různé délky sloupců šablony. Nacházejí se zde rovněž základní deskriptivní charakteristiky jednotlivých výroků.

Vizualizace výsledků


Analýza vědeckých textů o COVID-19

covid_viz Bibliometrická mapa slovních spojení

Jedná se o vizualizaci slovních spojení, která byla extrahována z názvů a abstraktů vědeckých publikací registrovaných ve Web of Science v souvislosti s pandemií COVID-19. Z důvodu klastrování bylo vzato do úvahy pouze 60% nejrelevantnějších termínů. Relevancí přitom rozumíme pravděpodobnost příslušnosti ke všem klastrům. Vyřazeny tak byly obecné termíny, které se ve všech klastrech vyskytují stejnou měrou. V principu se jedná o podobnou síť jako v případě spolupráce organizací na projektech, avšak v tomto případě nejsou zobrazovány hrany.

Aplikační garanti

logoMAS Místní akční skupiny (MAS)
MAS Pošembeří

MAS Region Pošembeří

Externí aplikační garant

PEF

MAS Moravský kras

Externí aplikační garant

PEF

MAS Český sever

Externí aplikační garant

logoVlada Ministerstva
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Externí aplikační garant

Zajímavé odkazy

TACRTechnologická agentura ČR

Odkaz směřuje na stránky Technologické agentury ČR, která je poskytovatelem. Tento projekt je financován z programu Éta (Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

CEPCentrální evidence projektů

Odkaz zavede uživatele na stránky Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VAVAI). Zobrazí se výpis veřejných informací o tomto projektu z Centrální evidence projektů (CEP).

MASMístní akční skupiny

Odkaz míří na webové stránky Národní sítě Místních akčních skupin (MAS). Stránky obsahují také odkazy na sdružení v jednotlivých krajích.

MZeMinisterstvo zemědělství ČR

Na tomto odkazu se nachází shrnující video akce EU pro Chytrý venkov (Smart Villages). Autorem videa je Evropská sít pro rozvoj venkova (ENRD).

ENRDENRD - Smart Villages

Jedná se o dílčí téma v rámci tématu Smart and Competetive Rural Areas. Téma se řeší v období 9/2017 - 6/2019. Odkaz zavede uživatele na webové stránky, které obsahují i publikace nebo případové studie.

OECDOECD - Rural policy 3.0

Odkaz zavede uživatele na stránky OECD. Konkrétně se jedná o poznámky a shrnutí základních pojmů a faktů důležitých při tvorbě regionální politiky.

INTERREGDigitální transformace venkova v alpských oblastech

Odkaz směřuje na domovskou stránku projektu financovaného z programu INTERREG EUROPE. Projekt je řešen v období 2018-2021 a jeho součástí je i zapojení stakeholderů pomocí komunikačních a informačních technologií.

smartEU projekt Smart Villages

Tento pilotní projekt mapuje příležitosti a výzvy ve venkovském prostoru a detailně popisuje existující best practice. Projekt hledá definici Smart Village a představuje několik případových studií, které ukazují, jak se stát Smart Village.

Stručný popis hybných sil (driverů)

DronyPoužívání dronů

Drony spadají pod bezpilotní letecká zařízení - unmanned aerial vehicle (UAV). UAV zahrnuje drony samotné, bezpilotní letadla a rovněž software nezbytný pro jejich využití. Předpokládané využití je v zemědělství (kontrola plodin během růstu, kontrola zavlažovacího zařízení, kontrola plevele uprostřed polí, atd.), lesnictví, logistice, činnosti policie, hasičů, státní správy a samosprávy a při propagaci území.

SolarDecentralizované zdroje energie

Decentralizované zdroje energie (DZE) zahrnují jednak obnovitelné zdroje energie (OZE), jako jsou větrná, solární, geotermální a vodní energie nebo energie založená na biomase, ale také zemní plyn, který je používán v malých lokálních elektrárnách a teplárnách. DZE mohou být alternativou v neelektrifikovaných nebo zranitelných oblastech, kde centrální síť selhává, nebo v chytrém řízení odběru elektrické energie zejména ve spojení s využíváním jednoho nebo více obnovitelných zdrojů.

HealthBudoucnost péče o zdraví

Tato oblast je velmi široká, a proto jsme se zaměřili konkrétně na potenciál rozvoje telemedicínských přístupů, které mohou napomoci zejména k překonání fyzické vzdálenosti mezi pacientem a lékařem. Využití může být v diagnostice a monitorování pacientů mimo zdravotnická zařízení nebo elektronické konzultace s lékařem.

aditivní výrobaAditivní a distributivní výroba

Tento driver reprezentuje zejména aditivní výroba, do níž spadá 3D tisk plastů, kovů, keramiky, betonu, skla či biologického materiálu. Je zde možnost vzniku nových center, dílen nebo laboratoří vybavených 3D tiskárnami, které budou obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci.

internet věcíCloudové aplikace a internet věcí

Cloudová technologie (Cloud computing) je součástí nového paradigmatu, které je produktem rozšíření digitální technologie do tak odlišných odvětví, jako je hudba, zdravotní péče nebo věda, od nejmenších podniků po největší veřejné správy. Základní myšlenka internetu věcí je, že spolu komunikují technická zařízení a technologie přímo, bez nutnosti zapojení člověka.

potravinyNové technologie výroby jídla

Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí je produkce masa, kde se předpokládá využití kmenových buněk (hamburger ze zkumavky) nebo syntetické produkce z rostlinných buněk. Vytváří se zde prostor pro produkci masa bez ohledu na přírodní podmínky (např. v laboratořích). Novou výzvou pro venkov může být i větší využívání hmyzu a jeho konzumace.

autoAutonomní vozidla

Existuje několik stupňů autonomních vozidel podle míry zapojení řidiče. Autonomní vozidla mohou zajistit dostupnou dopravu i pro osoby, které nemohou řídit, a také mohou stabilizovat počty obyvatel i v periferních venkovských oblastech. Jejich využití je možné i v zemědělství, kde je menší výskyt zvláštních situací.

schoolNové technologie ve vzdělávání

Z hlediska uplatňování tohoto driveru ve venkovských oblastech je primárně řešena oblast mateřského, základního a celoživotního vzdělávání. Důraz je kladen na vzdělávání pomocí moderních pomůcek. Digitální technologie (interaktivní tabule, tablety, notebooky apod.) jsou již běžnou pomůckou v českých (i venkovských) školách. Často se s nimi však cíleně nepracuje.

internetDigitální konektivita

Na venkově často pomalou a zastaralou technologii připojení Wi-fi nahrazuje posilovaná stávající metalická či optická síť. Digitalizace kompenzuje odlehlost venkovských oblastí, zpřístupňuje některé služby po dlouhou dobu dostupné jen v kamenných obchodech či pobočkách a vzniká možnost práce z domova - na venkově mohou pracovat i lidé, kteří by jinak museli za prací dojíždět do měst.

Napište nám


* Povinná pole